Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT KHUẾCH TÁN CỦA HỢP KIM THAY THẾ AB XEN KẼ NGUYÊN TỬ C VỚI CẤU TRÚC LẬP PHƢƠNG TÂM KHỐI Tải xuống tải PDF