CÁC TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA HỐ ĐEN REISSNER-NORDSTR¨OM

  • Lê Viết Hòa
  • Nguyễn Tuấn Anh
  • Đinh Thanh Tâm
Từ khóa: tính chất nhiệt động, hố đen, khí-lỏng, chuyển pha.

Tóm tắt

Dựa vào metric của hố đen (HĐ) Reissner-Nordstr¨om (RN) mang điện đã rút ra các biểu thức giải tích cho nhiệt độ, áp suất và thể tích của HĐ. Kết quả tính số chứng tỏ rằng tại các nhiệt độ nhỏ hơn nhiệt độ tới hạn Tc, vật chất bên ngoài HĐ có tính chất giống như khí thực Van der Walls ở chỗ nó có thể tồn tại ở pha khí hoặc lỏng và có thể xảy ra chuyển pha khí-lỏng khi thể tích (hoặc bán kính của đường chân trời) HĐ thay đổi. Ngược lại, khi nhiệt độ lớn hơn Tc, vật chất chỉ có thể ở pha khí. Kết quả này phù hợp với kết quả đã biết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO