Quay trở lại chi tiết bài viết BIỂU DIỄN MỘT SỐ NGUYÊN DƯỚI DẠNG x2 + Dy2 Tải xuống tải PDF