BIỂU DIỄN MỘT SỐ NGUYÊN DƯỚI DẠNG x2 + Dy2

  • Lê Thị Hà
Từ khóa: Dạng toàn phương, số nguyên tố, kí hiệu Legendre, thặng dư bậc 2.

Tóm tắt

Trong bài báo này tác giả đưa ra điều kiện cần để một số nguyên tố lẻ hay số đối của nó có thể biểu diễn được dưới dạng toàn phương nhị phân x2+Dy2, với các số nguyên D mà −D là số nguyên tố trong khoảng [5; 23]. Từ đó tác giả đưa ra điều kiện cần và đủ để một số nguyên có thể biểu diễn dưới dạng này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO