TÍNH GIẢI ĐƯỢC CHO MỘT LỚP CÁC BAO HÀM THỨC VI PHÂN TRUNG TÍNH

  • Bùi Thị Hải Yến
  • Nguyễn Thị Nhàn
  • Nguyễn Thị Quỳnh
Từ khóa: bao hàm thức vi phân trung tính, định lí điểm bất động.

Tóm tắt

Bằng việc sử dụng lí thuyết giải tích đa trị, nguyên lí ánh xạ co và định lí điểm bất động Frigon, chúng tôi đưa ra các điều kiện đủ cho tính giải được của (1).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO