CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0012

  • Tăng Đinh Ngọc Thảo
  • Nguyễn Văn Tròn
  • Võ Tấn Phát
  • Nguyễn Dương Thanh
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ đào tạo, Đại học Cần Thơ, sự hài lòng.

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mức độ hài lòng của sinh viên khoa KHXH&NV đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 240 sinh viên khoa KHXH&NV từ khoá 41 đến khoá 44 đang theo học tại trường với các ngành Văn học, Việt Nam học, Thông tin học và Xã hội học với phương pháp chọn mẫu định ngạch. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA, hồi quy tuyến tính được áp dụng trong nghiên cứu này nhằm xác định các nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa KHXH&NV đối với chất lượng dịch vụ đào tạo trường ĐHCT. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên là Môi trường giáo dục; Chương trình đào tạo; Kỹ năng sư phạm và Thủ tục hành chính. Nhìn chung, sinh viên khoa KHXH&NV đều hài lòng với chất lượng dịch vụ đào tạo trường Đại học Cần Thơ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO