ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG THỨC HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0009

  • Đỗ Thị Mỹ Trang
  • Đỗ Mạnh Cường
  • Đoàn Thị Huệ Dung
Từ khóa: Phương thức học, phương thức học bề mặt, phương thức học sâu, đánh giá phương thức học.

Tóm tắt

Học sâu (deep learning approaches - cách học khám phá, hiểu bản chất của vấn đề) là phương thức học cần có cho sinh viên (SV) đại học, bởi vì học sâu giúp SV có năng lực vững chắc. Tuy nhiên, nhiều SV hiện nay có cách học đối phó cho qua môn (học bề mặt), điều này dẫn đến năng lực của SV không đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp. Do đó, trong giảng dạy cần có sự điều chỉnh, định hướng SV có phương thức học (PTH) sâu. Để có cơ sở cho sự điều chỉnh, mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá phương thức học của SV và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng. Thông qua khảo sát 653 SV tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, dữ liệu được phân tích về độ tin cậy, thông số Mean, Phương sai, ANOVA, và phân tích dữ liệu định tính từ phỏng vấn sâu, kết quả nghiên cứu cho thấy SV có PTH sâu có chiến lược ở mức khá (Mean = 3.45). PTH bị ảnh hưởng bởi từ nhận thức của SV về tầm quan trọng của môn học, từ sự áp lực trong học tập, và từ sự mất tự tin ở bản thân SV. Từ đó, nghiên cứu cũng đã đề xuất các giải pháp trong thiết kế và tồ chức dạy học nhằm khuyến khích SV học sâu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO