Quay trở lại chi tiết bài viết TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG – TRƯỜNG HỢP QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tải xuống tải PDF