TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LUẬN XÃ HỘI ĐẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG – TRƯỜNG HỢP QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0006

  • Nguyễn Văn Tròn
  • Võ Huỳnh Văn
  • Trần Văn Trung
Từ khóa: cải cách thủ tục hành chính, dư luận xã hội, quận Ninh Kiều

Tóm tắt

DLXH đóng vai trò quan trọng trong CCTTHC, bởi vì dư luận tích cực sẽ dẫn đến những thay đổi tích cực nhằm hoàn thiện hơn hệ thống TTHC của quốc gia. Chính vì vậy, mà nghiên cứu về DLXH trong CCTTHC đã trở thành vấn đề cấp bách hiện nay. Nghiên cứu của nhóm tác giả được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu tác động của dư luận xã hội (DLXH) đến cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Số liệu của nghiên cứu được thu thập bằng phương pháp bảng hỏi đối với 170 người dân tham gia giải quyết các TTHC tại cấp phường và các đơn vị tổ chức có liên quan tại địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Phương pháp thống kê mô tả được thực hiện nhằm phân tích thực trạng nhận thức của người dân với về DLXH cũng như tác động của DLXH đến hoạt động CCTTHC. Kết quả nghiên cứu cho thấy người dân có nhận thức tốt về CCTTHC tại địa phương, vì vậy phải bổ sung thủ tục, tổ chức tốt việc thực hiện thủ tục, cũng như công tác kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc thì thủ tục hành chính mới có thể phát huy sức mạnh của mình góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để phục vụ nhân dân. Những phân tích từ kết nghiên cứu này tuy với số mẫu chưa đủ bao quát trên phạm vi lãnh thổ rộng nhưng kì vọng sẽ là cơ sở để phân tích sâu và rộng hơn vấn đề DLXH về CCTTHC trên cơ sở phân tích định lượng các yếu tố tác động. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO