RÈN LUYỆN KĨ NĂNG QUẢN LÍ THỜI GIAN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0003

  • Mai Quốc Khánh
  • Nguyễn Nam Phương
  • Phan Trung Kiên
  • Lý Văn Thạch
  • Lê Thị Thúy Hằng
  • Đinh Hương Ly
Từ khóa: Quản lí thời gian; kĩ năng quản lí thời gian; rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian.

Tóm tắt

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lí luận cơ bản về rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm; khảo sát, đánh giá thực trạng rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất tại 2 trường Đại học Sư phạm và 2 trường Cao đẳng Sư phạm, nhóm tác giả đề xuất 05 biện pháp rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên năm thứ nhất các trường Sư phạm bao gồm: Chú trọng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho sinh viên về tầm quan trọng của kĩ năng quản lí thời gian; phát triển hoạt động rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên của Câu lạc bộ kĩ năng trong nhà trường; thu hút sinh viên tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động Đoàn, Hội; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện kĩ năng quản lí thời gian cho sinh viên một cách thường xuyên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO