NĂNG LỰC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TRONG TRÍ TUỆ XÃ HỘI CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

DOI: 10.18173/2354-1075.2021-0001

  • Phan Trọng Ngọ
Từ khóa: Trí tuệ xã hội; cấu trúc trí tuệ xã hội; năng lực tác động xã hội; Phong cách giao tiếp; Xu hướng giao tiếp; Khí chất; Học sinh trung học cơ sở.

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên 1170 học sinh 10 trường trung học cơ sở thuộc 5 tỉnh \thành trong cả nước. Kết quả đã xác định được năng lực tác động tới người khác của học sinh đạt mức trung bình. Năng lực tác động tới người khác của học sinh có tương quan với các yếu tố về phong cách, xu hướng giao tiếp và khí chất của học sinh trong giao tiếp và sự học tập giao tiếp từ người khác. Kết quả kiểm định tương quan hồi quy đa biến đã xác định được tính dự báo về ảnh hưởng của các các yếu tố nêu trên. Những mô hình dự báo được phát hiện trong nghiên cứu là gợi ý hữu ích cho các bậc cha mẹ và giáo viên và học sinh, giúp nâng cao năng lực tác động xã hội trong trí tuệ xã hội của học sinh trung học cơ sở.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-21
Chuyên mục
BAI BÁO