Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá chình bông nước ngọt (Anguilla marmorata) nuôi thương phẩm trong bể xi măng tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

  • Võ Thị Thanh Trúc
  • Trần Thanh Sơn
  • Trần Văn Giang

Abstract

Tóm tắt: Nghiên cứu trên cá Chình bông (Anguilla marmorata) nước ngọt được nuôi trong bể xi măng tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để đánh giá khả năng sinh trưởng từ cá con (1 tháng tuổi) đến giai đoạn 11 tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tỷ lệ sống sót của cá Chình bông đạt 100%. Mật độ nuôi khoảng từ 25 đến 40 con/m3 so với các hình thức nuôi thông thường như trong ao đất hay bể xi măng đáy bùn ngoài trời. Tốc độ tăng trưởng trung bình của mỗi cá thể về khối lượng là 108,57 g/con/tháng và chiều dài là 3,44 cm/con/tháng, đối với cá ở giai đoạn kích thước càng lớn thì tốc độ tăng trưởng càng nhanh. Từ khóa: Cá Chình bông, mật độ, sinh trưởng, tỷ lệ nuôi sống.
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-29