Kết hợp giữa những dấu hiệu tnh thái Nhận thức khác nhau trong truyện trinh thám của Conan Doyle và bản dịch tiếng Việt tương ứng

  • Nguyễn Thị Thu Hạnh
Từ khóa: Sự kết hợp, dấu hiệu tình thái nhận thức, truyện trinh thám, Conan Doyle, bản dịch tiếng Việt tương ứng.

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu về sự kết hợp của những dấu hiệu tình thái nhận thức khác nhau trong truyện trinh thám của Conan Doyle và bản dịch tiếng Việt tương ứng của chúng. Nghiên cứu này được thực hiện bằng các phương pháp mô tả và đối chiếu, theo cách tiếp cận định tính nhằm kiểm tra các thiết bị ngữ pháp và từ vựng thể hiện tình thái nhận thức về đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa trong tiến trình suy luận. Phát hiện đáng chú ý nhất của nghiên cứu là sự tương đồng và khác biệt trong việc sử dụng kết hợp các dấu hiệu tình thái khác nhau giữa cách diễn đạt quy nạp và diễn dịch của tiếng Anh và tiếng Việt. Nghiên cứu này hy vọng sẽ giúp người Việt Nam học tiếng Anh có thể sử dụng tốt hơn các dấu hiệu của tình thái nhận thức trong suy luận, thảo luận và dịch thuật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-28