Điều kiện xác lập quyền sở hữu do chiếm hữu đất không có căn cứ pháp luật trong hệ thống pháp luật của Việt Nam và Hoa Kỳ

  • Châu Thị Vân
Từ khóa: chiếm hữu , chiếm hữu không có căn cứ pháp luật , xác lập quyền sở hữu , tài sản , thời hiệu.

Tóm tắt

Nội dung tổng quan của bài báo cung cấp những hiểu biết cơ bản về điều kiện xác lập quyền sở hữu đất do chiếm hữu không có căn cứ pháp luật trong pháp luật của Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông qua việc sử dụng phương pháp so sánh, tác giả chỉ ra sự tương đồng và khác biệt về điều kiện xác lập quyền sở hữu trong pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ. Kết quả nghiên cứu đóng góp cho việc củng cố và phát triển lý thuyết pháp lý về xác lập quyền sở hữu tài sản tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-04-28