Quay trở lại chi tiết bài viết Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam Cộng hòa và Đại Hàn Dân Quốc (1965-1975) Tải xuống tải PDF