Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam Cộng hòa và Đại Hàn Dân Quốc (1965-1975)

  • Hà Triệu Huy
Từ khóa: Việt Nam Cộng hòa, Đại Hàn Dân Quốc, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Lạnh, Đông Nam Á, hợp tác kinh tế.

Tóm tắt

Bài báo nghiên cứu này nhằm mục đích làm rõ mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam Cộng hòa (VNCH) và Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) trong giai đoạn 1965-1975. Tác giả đã sử dụng phương pháp luận sử học, cùng với việc tham khảo tài liệu nghiên cứu bậc hai để chứng minh rằng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc là một lĩnh vực của quan hệ ngoại giao song phương và chiến tranh là một yếu tố khuyến khích quan hệ kinh tế trở nên vững chắc hơn. Trong khi VNCH phụ thuộc vào viện trợ của Hàn Quốc để chống lại các cuộc tấn công của những người Cộng sản cũng như tái thiết nền kinh tế quốc gia sau chiến tranh, thì Hàn Quốc đầu tư vào thị trường của VNCH để hưởng lợi từ viện trợ của Hoa Kỳ và thị trường thương mại tự do của VNCH cho tiêu dùng hàng hóa của Hàn Quốc. Sau khi Đồng minh rút quân, VNCH và Hàn Quốc vẫn giữ mối quan hệ kinh tế để Hàn Quốc có thể thay thế vai trò của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á cũng như giúp bảo vệ VNCH khỏi chủ nghĩa Cộng sản, được cho là sẽ thay đổi kinh tế miền Nam sau khi VNCH sụp đổ vào năm 1975.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-28