Bảo mật lớp vật lý cho các kỹ thuật truyền dẫn đa người dùng của mạng chuyển tiếp MIMO lớn với xử lý tuyến tính

  • Nguyễn Đỗ Dũng
  • Đào Minh Hưng
  • Võ Nguyễn Quốc Bảo
Từ khóa: truyền thông an toàn , mimo đa người dùng , chuyển tiếp mimo lớn , mạng chuyển tiếp.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi xem xét vấn đề truyền dẫn đa người dùng trong hệ thống chuyển tiếp nhiều đầu vào nhiều đầu ra (MIMO). Trong đó, một trạm gốc được trang bị nhiều ăng ten truyền đồng thời thông tin đến nhiều người dùng thông qua sự trợ giúp của bộ chuyển tiếp được trang bị mảng ăng ten lớn. Giao thức giải mã và chuyển tiếp (DF) được xem xét bằng cách sử dụng kỹ thuật tổ hợp tỷ lệ cực đại/ truyền tỷ lệ cực đại (MRC/MRT) hoặc kỹ thuật tiếp nhận ép về không/ truyền ép về không (ZFR/ZFT), để xử lý tín hiệu tại bộ chuyển tiếp trong điều kiện thông tin trạng thái kênh không hoàn hảo. Kết quả, các biểu thức chính xác và biểu thức xấp xỉ đạt được về tốc độ kênh người sử dụng và tốc độ an toàn rớt kênh đối với một xác suất rớt kênh an toàn cho trước. Ngoài ra, chúng tôi đã đề xuất phân tích tiệm cận trong các trường hợp đặc biệt khác nhau. Nó đã tiết lộ rằng, phần lớn tỷ lệ nghe trộm được loại bỏ khi một số lượng ăng ten bộ chuyển tiếp tiến đến vô cùng và đồng thời năng lượng truyền tại trạm gốc và bộ chuyển tiếp có thể được giảm nhỏ xuống đáng kể theo yếu tố tỉ lệ 1=pN, trong khi đó vẫn duy trì được hiệu suất hệ thống an toàn. Cuối cùng, kết quả mô phỏng thể hiện tính hợp lệ trong phân tích của bài báo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30