Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng cấu trúc phân tử bằng thuật toán kết hợp K-Nearest Neighbor và cây tìm kiếm K-Dimension Tải xuống tải PDF