Về một điều kiện thác triển liên tục nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên trong không gian Hilbert

  • Mai Thành Tấn
Từ khóa: nghiệm yếu phương trình vi phân ngẫu nhiên , hệ tiến hoá không thuần nhất phụ thuộc thời gian , nghiệm giải tích yếu.

Tóm tắt

Bài báo tập trung nghiên cứu khái niệm về nghiệm yếu và nghiệm tích phân (mild solutions) của phương trình vi phân ngẫu nhiên phi tuyến trên không gian Hilbert với hệ các toán tử phụ thuộc thời gian, không bị chặn. Chúng tôi đưa ra một điều kiện để hai khái niệm nghiệm tích phân và nghiệm yếu ở trên là trùng nhau và đồng thời nghiên cứu thác triển liên tục nghiệm tích phân trên các không gian Hilbert. Dạng phương trình và các khái niệm về nghiệm chúng tôi nghiên cứu bắt nguồn trong lĩnh vực toán công nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30