Quay trở lại chi tiết bài viết Formamide - một tiền chất sinh học của DNA nucleobase: Đường phản ứng tạo thành theo gốc tự do Tải xuống tải PDF