Quay trở lại chi tiết bài viết Generating and characterizing the anti-human CD45 monoclonal antibody Tải xuống tải PDF