Nghiên cứu sử dụng đá ong biến tính trong quá trình Fenton dị thể để xử lý chất nhuộm màu

  • Vũ Huy Định
  • Đặng Thị Thơm
  • Đặng Thế Anh
Từ khóa: Đá ong, Fenton dị thể, Chất nhuộm, Reactive Yellow 160

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, đá ong được biến tính bằng muối sắt (III) sunfat (Lat-Fe) sử dụng cho quá trình Fenton dị thể để loại bỏ chất nhuộm màu hữu cơ Reactive Yellow 160 (RY 160). Các đặc trưng cơ bản về thành phần hoá học, hình thái bề mặt và diện tích bề mặt riêng của đá ong sau biến tính được xác định thông qua phổ tán xạ năng lượng EDX, ảnh hiển vi điện tử quét SEM và phương pháp đo diện tích bề mặt riêng BET và được đánh giá hiệu quả tốt để có thể ứng dụng trong quá trình Fenton dị thể. Các khảo sát thực nghiệm về điều kiện tiến hành như pH, lượng chất oxy hóa H2O2, lượng vật liệu biến tính được thực hiện để tìm ra điều kiện thích hợp cho quá trình Fenton
xử lý chất nhuộm màu. Kết quả thí nghiệm cho thấy: đá ong khi biến tính theo quy trình không có muối sắt thì hầu như không có hoạt tính xúc tác cho quá trình Fenton. Mặt khác, đá ong được biến tính bằng muối sắt có hoạt tính xúc tác, cho kết quả xử lý màu rất tốt khi sử dụng vào quá trình Fenton dị thể xử lý hợp chất nhuộm màu RY160. Loại bỏ RY 160 với nồng độ ban đầu 50 ppm tại các điều kiện thích hợp: Lat-Fe 1,25g/L, nồng độ H2O2 2,45 mM, pH khởi đầu là 7, nhiệt độ 30◦C; cho hiệu quả xử lý đạt 70% trong th ời gian xử lý 120 phút.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-20
Chuyên mục
Bài viết