Mô hình phát triển bền vững cho các trường đại học tại các quốc gia đang phát triển

  • Nguyễn Hoàng Tiến
Từ khóa: Trường đại học kinh doanh, cạnh tranh, kết quả hoạt động, biện pháp, tài chính, nghiên cứu, chính phủ, phát triển

Tóm tắt

The purpose of this article is to provide insight into education systems of developing countries and models of their functioning. The article looks at the balance of business universities in different aspects and angles (both financial and non-financial) and finds that the approach that combines different alternative functioning models will make business universities more strategically sustainable. In developing countries there have been a lot of societal and political attentions paid to privatize public universities and/or put more control on private universities. Those attentions should be paid to the alternative models making them more competitive that means effective at a reasonable cost.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết