Tương tác của các yếu tố về quản trị công địa phương trong kiến tạo môi trường kinh doanh: Nghiên cứu trường hợp điển hình tại Quảng Ngãi

  • Nguyễn Thanh Trọng
  • Huỳnh Ngọc Chương
  • Nguyễn Anh Tuấn
  • Huỳnh Đinh Phát
Từ khóa: Phân tích nhân tố khẳng định, môi trường kinh doanh, quản trị công, Quảng Ngãi.

Tóm tắt

Bài nghiên cứu thực hiện phân tích sự tương tác của các yếu tố thuộc về quản trị công kiến tạo môi trường kinh doanh tại các địa phương. Bằng việc sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định với trường hợp cụ thể là tỉnh Quảng Ngãi với cơ sở dữ liệu thứ cấp khảo sát tại địa phương. Nhóm tác giả đưa ra mô hình với cấu trúc tương đối ổn định. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, trong đó, yếu tố luật – chính sách và thực thi chính sách có mối quan hệ tương quan lớn nhất. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số hàm ý về cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết