Bức tranh tổng thể về Khu công viên khoa học công nghệ và vài gợi ý cho Việt Nam

  • Tạp chí Phát triển KH&CN
  • Lê Bích Loan
Từ khóa: Mô hình của STP, các yếu tố thành công, mô hình PPP, khu kinh tế, Việt Nam.

Tóm tắt

Việt Nam được biết là quốc gia hiện nay có ít nhất ba Khu Công Nghệ Cao quốc gia (gọi tắt là STP) cùng nhiều khu kinh tế hay kỹ thuật đặc thù khác (Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Khu Công nghệ Thông tin tập trung, Khu Công nghiệp hỗ trợ, Khu kinh tế…). Thực tế hoạt động của các STP cho thấy họ có những đóng góp rất lớn đến việc chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế khu vực. Xây dựng STP là một xu hướng, và thậm chí là một lựa chọn khó có sự thay thế trước các nhu cầu và chính sách phát triển kinh tế tri thức, nhưng nhiều người lại chưa được biết đến “tiếng vang” của các STP này. Bài viết vì vậy tìm kiếm và giới thiệu một vài gợi ý chính sách để xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của STP từ kinh nghiệm của các STP trên thế giới. Nội dung phân tích tập trung vào các vấn đề về mô hình tồn tại, yếu tố quyết định sự thành công lẫn phương thức sở hữu và quản trị STP trong lịch sử cũng như xu hướng hiện tại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết