Quay trở lại chi tiết bài viết Sử dụng entropy xấp xỉ để so sánh tính ngẫu nhiên của cac chuỗi dữ liệu trên thị trường chứng khoán các nước Asean Tải xuống tải PDF