Sử dụng entropy xấp xỉ để so sánh tính ngẫu nhiên của cac chuỗi dữ liệu trên thị trường chứng khoán các nước Asean

  • Tạp chí Phát triển KH&CN
  • Trần Thị Tuấn Anh
Từ khóa: Tính ngẫu nhiên của chuỗi thời gian, entropy xấp xỉ, tính hiệu quả của thị trường chứng khoán, dự đoán chỉ số chứng khoán, tính hình mẫu.

Tóm tắt

Bài viết sử dụng giá đóng cửa hàng ngày thu thập từ Datastream trong giai đoạn từ tháng 01/2000 cho đến tháng 12/2016 của các chỉ số chứng khoán trên thị trường các quốc gia ASEAN để tính toán entropy xấp xỉ theo thuật toán do Pincus (2008) đề xuất. Entropy xấp xỉ trong bài viết này được dùng để đo lường tính ngẫu nhiên trong biến động chuỗi thời gian chứng khoán ở các quốc gia ASEAN. Kết quả tính toán trên toàn bộ dữ liệu cho thấy rằng chuỗi tỷ suất sinh lợi biến động mang tính ngẫu nhiên cao hơn rất nhiều so với chuỗi chỉ số chứng khoán và Singapore là quốc gia được xem là có tính ngẫu nhiên trong biến động các chuỗi thời gian trên thị trường chứng khoán cao nhất. Indonesia là quốc gia có tính ngẫu nhiên trong biến động chỉ số chứng khoán là thấp nhất. Trong giai đoạn sau khủng hoảng, sự cải thiện trong tính ngẫu nhiên của thị trường Việt Nam được thể hiện rõ rệt. Philippines trở thành quốc gia có tiềm năng cho các nhà đầu tư dự đoán biến động chứng khoán và tìm kiếm cơ hội kinh doanh chênh lệch giá thu lợi nhuận bất thường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-20
Chuyên mục
Bài viết