Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng mãn tính của phơi nhiễm Bisphenol A lên cá sọc ngựa (Danio rerio) ở giai đoạn Juvenile Tải xuống tải PDF