Nghiên cứu hệ thống A2O-MBR để loại bỏ đồng thời thành phần nitơ và phốt pho có trong nước thải sản xuất bia

  • Văn Nữ Thái Thiên
  • Đặng Viết Hùng
  • Nguyễn Thị Thanh Hoa
Từ khóa: Hệ thống A2O-MBR, nước thải sản xuất bia, loại bỏ nitơ, loại bỏ phốt pho

Tóm tắt

Hệ thống xử lý nước thải sử dụng phương pháp sinh học kị khí, thiếu khí, hiếu khí đồng thời và kết hợp màng siêu lọc (A2O-MBR) đã được sử dụng nhằm tăng cường khả năng xử lý cùng lúc thành phần nitơ và phốt pho có trong nước thải sản xuất bia. Cụm A2O chứa vi sinh vật với thời gian lưu bùn ngắn chịu trách nhiệm loại bỏ hữu cơ, phốt pho và khử nitrat. Bể MBR chứa vi sinh vật với thời gian lưu bùn dài chịu trách nhiệm nitrat hóa amoni và tuần hoàn nitrat. Mô hình A2O-MBR được làm bằng mica với thể tích chứa 49,5 lít đã được vận hành với thời gian lưu nước giảm dần từ 24, 18 đến 12 giờ tương ứng với tải trọng hữu cơ tăng dần từ 0,50; 0,75 đến 1,00kgCOD/m3.ngày. Kết quả
cho thấy mô hình không chỉ xử lý tốt thành phần hữu cơ mà còn loại bỏ gần như hoàn toàn nitơ và phốt pho. Ở cả 03 tải trọng, nồng độ COD đã giảm đáng kể ở các ngăn kị khí và thiếu khí của cụm A2O, cho thấy phần lớn cơ chất đã được sử dụng ở các ngăn kị khí và thiếu khí, tương ứng với các quá trình tách phốt pho và khử nitrat. Nitrat hóa trong bể MBR đã xảy ra gần như hoàn toàn, với hiệu quả loại bỏ amoni là trên 98%. Khử nitrat trong ngăn thiếu khí được thực hiện nhiều nhất có thể. Các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật tích lũy phốt pho (PAOs) để loại bỏ phốt pho bởi tăng cường sinh học (EBPR) có thể đã được cung cấp. Ở tải trọng 0,75kgCOD/m3.ngày, hiệu
quả xử lý COD, NH4+-N, TN và TP của mô hình là cao nhất, tương ứng với 95,4; 99,2; 86,7 và 84,6%.
Giá trị đầu ra của các thông số này là nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. Mô hình A2O-MBR có khả năng đạt được đầu ra của nước thải sản xuất bia với nồng độ nitơ và phốt pho rất thấp

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-17
Chuyên mục
Bài viết