Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng bản đồ phân vùng môi trường địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng tại lưu vực sông Thị Vải

  • Ngô Thị Tường Vân
  • Nguyễn Hoàng Anh
Từ khóa: Bản đồ chuyên đề, Kriging, Remote Sensing, Phân vùng quy hoạch xây dựng, Fuzzy Logic

Tóm tắt

Phân vùng môi trường địa chất là phân chia các khu vực thành các đơn vị tương đối đồng nhất dựa vào các yeu tố tự nhiên như thủy văn, địa hình, địa chất, các tai biến... để phục vụ cho việc ´ ˆnghiên cứu hay quản lý đạt hiệu quả hơn theo đặc thù riêng của từng khu vực. Nghiên cứu này trình bày phương pháp và quy trình tích hợp GIS và viễn thám để xây dựng bản đồ phân vùng môi trường địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển các công trình xây dựng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững. Dữ liệu được sử dụng để tích hợp bao gồm ảnh vệ tinh Landsat 8 được phân tích áp dụng phương pháp Fuzzy Logic để xây dựng lớp hiện trạng sử dụng đất trong đó có hiện trạng các công trình xây dựng, cùng với các dữ liệu GIS gồm địa chất, địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn. Ket quả của việc tích hợp các dữ liệu là sự hình thành một bộ bản đồ phân vùng mức độ thích hợp phát triển các công trình xây dựng trên lưu vực sông Thị Vải. Bản đồ này thể hiện 3 mức độ thích hợp khác nhau của môi trường địa chất đối với các tải trọng công trình xây dựng. Ket quả này đã minh chứng khả năng ứng dụng tích hợp GIS và viễn thám để xây dựng các công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý, phân tích dữ liệu, và xa hơn nữa là xác định và tổ hợp các nhân tố ảnh hưởng đen đối tượng quản lý hoặc nghiên cứu

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-17
Chuyên mục
Bài viết