Sự thỏa mãn và sự bất mãn của nhân viên trong doanh nghiệp: Khoảng trống lý thuyết

  • Tạp chí Phát triển KH&CN
  • Mai Thu Phƣơng
  • Hoàng Đoàn Phƣơng Thảo
  • Quách Vĩnh Lộc
Từ khóa: Thuyết hai nhân tố, Mô hình Kano, sự thỏa mãn nhân viên, sự bất mãn nhân viên, du lịch

Tóm tắt

Sự thỏa mãn và bất mãn trong công việc
của nhân viên trong doanh nghiệp thường hầu hết
được đồng nhất trên một trục nghiên cứu và nằm ở
hai phía đối diện nhau, tức là có những yếu tố nếu có
mặt sẽ làm nhân viên thỏa mãn và ngược lại nếu
vắng mặt thì sẽ gây sự bất mãn cho nhân viên. Tuy
nhiên ứng dụng Thuyết hai nhân tố của Herzberg và
cộng sự (1959) và mô hình của Kano để nghiên cứu
vấn đề này thì nhận thấy không hoàn toàn là như
vậy. Theo đó có những nhóm yếu tố có mặt có thể
gây thỏa mãn nhưng vắng mặt cũng không gây bất
mãn, có nghĩa là sự thỏa mãn chỉ đối lập với không
thỏa mãn, bất mãn đối lập với không bất mãn chứ
không phải thỏa mãn và bất mãn đối lập nhau.
Nghiên cứu này sẽ đi làm rõ tính bất đối xứng của
hai khái niệm và đề xuất những hàm ý quản trị dựa
trên mô hình và phương pháp phân nhóm của Kano
và cộng sự (1984).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-14
Chuyên mục
Bài viết