Xây dựng văn hóa hỗ trợ giảng dạy nhằm gia tăng hiệu quả giảng dạy

  • Lê Bích Thủy
Từ khóa: Văn hóa học đường, dạy tốt, hiệu quả giảng dạy, văn hóa giảng dạy, phản hồi…

Tóm tắt

Bài viết này nghiên cứu sự tồn tại của
văn hóa hỗ trợ giảng dạy tại một trường đại học công
lập ở Việt Nam nhằm thúc đẩy việc dạy tốt, dựa trên
ba câu hỏi nghiên cứu với mục đích tìm hiểu (2)
Thực trạng của các hoạt động hỗ trợ giảng dạy tại
học đường và (2) hiệu quả của những hoạt động này
từ quan điểm của giảng viên và (3) nhu cầu về những
hoạt động tương tự phục vụ cho việc dạy tốt. Nghiên
cứu được thực hiện dưới dạng khảo sát với dữ liệu
được thu thập bằng bảng câu hỏi trực tuyến. Từ việc
phân tích dữ liệu và các kết quả nghiên cứu, bài viết
đề xuất một số phương pháp để tăng cường hay thiết
lập văn hóa hỗ trợ giảng dạy tại các trường đại học
khác.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-14
Chuyên mục
Bài viết