Quay trở lại chi tiết bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến báo cáo phát triển bền vững: Nghiên cứu thực nghiệm các công ty niêm yết tại Việt Nam Tải xuống tải PDF