Ảnh hưởng của vốn tâm lý, tính cách cá nhân đến sự gắn kết công việc của nhân viên ngân hàng tại Việt Nam

  • Lê Cát Vi
Từ khóa: Gắn kết công việc, vốn tâm lý , tính cách cá nhân, nhân viên ngân hàng

Tóm tắt

Nghiên cứ u này nhằm xác định sự ảnh
hưởng của vốn tâm lý , tính cách cá nhân tác động
đến sự gắn kết công việc của nhân viên ngân hàng
tại Việt Nam . Dữ liệu nghiên cứ u được thực hiện
thông qua việc khảo sát 307 nhân viên ngân hàng
hiện đang làm việc tại các ngân hàng trên địa bàn
các thành phố lớn như Hà Nội , Đà Nẵng, Hồ Chí
Minh. Các phương pháp thống kê mô tả , phân tích
nhân tố khám phá , phân tích hồi quy đu ̛ợc sử dụng
để giải thích dữ liẹ ̂u. Kết quả cho thấy cả 4 yếu tố
thuộc vốn tâm lý : sự hy vọng , sự tự tin , khả năng
thích ứng và tính lạc quan đều có tác đọ ̂ng cùng
chiều đến sự gắn kết công viẹ ̂c củ a các nhân viên
ngân hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứ u cũ ng đưa ra sự
tác động của các yếu tố thuộc tính cách cá nhân đến
sự gắn kết trong công việc của nhân viên. Cụ thể, 5
nhân tố lớn (Big-Five Model) thuộc tính cách cá
nhân bao gồm: tính hướng ngoại, sẵn sàng trải
nghiệm, sự dễ chịu và sự tận tâm tác động cùng
chiều và sự nhạy cảm tác động ngược chiều đến sự
gắn kết của nhân viên ngân hàng. Đồng thời, nghiên
cứu đề xuất một số giải pháp mà nhà quản trị có thể
sử dụ ng để gia ta ̆ng vốn tâm lý , tính cách cá nhân
nhằm nâng cao sự gắn kết trong công việc cho đối
tượng là các nhân viên ngân hàng tại Việt Nam.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-14
Chuyên mục
Bài viết