Tác động vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng chính thức của hộ nuôi tôm vùng ven biển tỉnh Bến Tre

  • Trịnh Quốc Trung
  • Dƣơng Thế Duy
Từ khóa: Vốn xã hội, tín dụng chính thức, hộ nuôi tôm, Bến Tre...

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn
của 3 huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri và Thạnh
Phú, với mục tiêu là nhằm xác định cấu trúc, chất
lượng nguồn vốn xã hội cũng như tác động của nó
đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức và tỷ lệ
vốn vay chính thức của 172 hộ nuôi tôm có nhu cầu
vay tín dụng chính thức. Bằng phương pháp thống kê
mô tả, hồi quy Logistic, hồi quy đa biến, kết quả
nghiên cứu cho thấy mạng lưới xã hội chính thức (Tổ
chức Hội - Đoàn), mạng lưới xã hội phi chính thức
(Ban quản lý khu nuôi, cán bộ tín dụng, bạn bè –
đồng nghiệp) và tuổi, kinh nghiệm, số năm sống tại
địa phương, trình độ học vấn đều có tác động đến
khả năng tiếp cận thị trường và lượng vốn vay tín
dụng chính thức. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đưa ra
một số giải pháp mở rộng nguồn vốn xã hội nhằm
góp phần giúp hộ nuôi tôm tiếp cận được nguồn vốn
tín dụng chính thức nhiều hơn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-14
Chuyên mục
Bài viết