Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đối tác công tư

  • Cao Thị Thùy Như
Từ khóa: Ưu đãi, thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án, dự án đối tác công tư, pháp luật…

Tóm tắt

Hợp tác công tư đang được xem là giải
pháp để nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng
và dịch vụ công ở nước ta. Đảng và Nhà nước cũng
đã khẳng định sẽ có chính sách ưu đãi thích hợp để
phát triển mô hình đối tác công tư, trong đó có ưu
đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa
pháp luật đầu tư và pháp luật thuế hiện vẫn chưa có
sự thống nhất về vấn đề này. Bài viết sẽ làm rõ các
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện đang áp
dụng đối với dự án đối tác công tư, đánh giá tính
tương thích với pháp luật đầu tư và đưa ra quan
điểm cá nhân về việc điều chỉnh các quy định của
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thống nhất
với Nghị định 63/2018/NĐ-CP cũng như đủ để
khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào mô hình đối
tác công tư.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-14
Chuyên mục
Bài viết