Quay trở lại chi tiết bài viết Những ý định thay Ngô Đình Diệm của giới chức Mỹ từ Đặc sứ Lawton Collins đến Đại sứ Henry Cabot Lodge (1955 – 1963) Tải xuống tải PDF