Tác động của việc tham gia kinh doanh đa cấp đến đời sống sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  • Hoàng Trọng Tuân
  • Đinh Lương Chính Thiện
  • Nguyễn Thành Đạt
  • Bùi Đặng Thanh Nhân
Từ khóa: Sự tác động; kinh doanh đa cấp; đời sống sinh viên

Tóm tắt

Đề tài nghiên cứu sự tác động của việc tham gia kinh doanh đa cấp (KDĐC) đến đời sống sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Để thu thập thông tin, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp phỏng vấn (thông qua công cụ bảng hỏi) đối với 60 sinh viên tham gia KDĐC tại các trường đại học thành viên. Thông tin thu thập được xử lý thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và phương pháp thống kê mô tả.
Kết quả chỉ ra rằng: (1) Về mặt đời sống vật chất, việc tham gia KDĐC giúp sinh viên có thêm nguồn thu nhập, rèn luyện kỹ năng, mở rộng thêm các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, nếu tham gia vào các công ty KDĐC bất chính, sinh viên sẽ có khả năng đứng trước nguy cơ bị mất vốn đầu tư và những hệ lụy khác. (2) Về mặt đời sống tinh thần, việc kinh doanh khiến cho sinh viên cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên, tâm lý của sinh viên không thực sự thoải mái khi kết quả học tập đi xuống, thời gian dành cho vui chơi giải trí và thể dục giảm đi so với trước khi tham gia KDĐC.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-26
Chuyên mục
Bài viết