Tiếp cận lý thuyết nền trong xác lập các mối quan hệ với thực thi logistics ngược

  • Nguyễn Huy Tuân
  • Lê Tấn Bửu
Từ khóa: Áp lực thể chế, cam kết nguồn lực, khả năng công nghệ thông tin, logistics ngược

Tóm tắt

Nghiên cứu này giới thiệu một số vấn đề cơ bản của logistics ngược và tập trung tiếp cận các lý thuyết nền nhằm xác lập các mối quan hệ tác động của các nhân tố đối với việc thực thi logistics ngược. Qua đó, góp phần giúp các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc hơn nữa cũng như tạo sự thuận lợi trong triển khai các vấn đề liên quan đến logistics ngược trong quá trình hoạt động. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các lý thuyết nền tảng bao gồm lý thuyết về Sự phát triển xã hội, lý thuyết Thể chế, lý thuyết Các bên liên quan và lý thuyết Quan điểm dựa trên nguồn lực có vai trò quan trọng đối với logistics ngược. Các mối quan hệ chính giữa các tác nhân trong logistics ngược được phát hiện trong nghiên cứu đáng chú ý là áp lực từ thể chế bao gồm áp lực từ khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, cơ quan chính phủ có tác động đến thực thi logistics ngược. Ngoài ra, các nhân tố khác như Phát triển nhận thức về môi trường, Phát triển khả năng công nghệ thông tin và Cam kết nguồn lực cũng có tác động đến thực thi logistics ngược của doanh nghiệp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT