Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và tăng trưởng kinh tế 22 Việt Nam: Quan điểm chủ nghĩa cấu trúc mới

  • Huỳnh Thị Thúy Vy
  • Nguyễn Khắc Quốc Bảo
Từ khóa: Cấu trúc tài chính, tăng trưởng kinh tế, NARDL, chủ nghĩa cấu trúc mới

Tóm tắt

Cấu trúc tài chính (CTTC) được xem là một quá trình năng động, xác định nội sinh bởi nhu cầu đối với các loại dịch vụ tài chính khác nhau trong mối quan hệ với từng giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn đầu của phát triển kinh tế, hệ thống tài chính có xu hướng giống một hệ thống dựa trên ngân hàng nhiều hơn. Khi nền kinh tế phát triển, với sự tích lũy vốn lớn hơn, cấu trúc của hệ thống tài chính có xu hướng dựa trên thị trường nhiều hơn. Nghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc hệ thống tài chính và tăng trưởng kinh tế Việt Nam, bằng cách sử dụng mô hình phân phối trễ tự hồi quy phi tuyến (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag – NARDL). Kết quả nghiên cứu không tìm thấy tác động bất đối xứng của tăng trưởng kinh tế lên cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam. Do đó, quan điểm chủ nghĩa cấu trúc mới không tồn tại trong hệ thống tài chính Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT