Nâng cao niềm tin và lòng trung thành của khách hàng trong hoạt động logistics

  • Ông Văn Năm
Từ khóa: Logistics, niềm tin, lòng trung thành, chính sách khách hàng, sự thân thiện

Tóm tắt

Nghiên cứu này tập trung xác định tác động của các nhân tố đến niềm tin và tác động của niềm tin đến lòng trung thành của khách hàng trong hoạt động logistics. Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: (i) Nghiên cứu định tính thông qua việc thảo luận với các chuyên gia để bổ sung hoặc hiệu chỉnh thang đo, mô hình nghiên cứu cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu; (ii) Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát từ 286 cá nhân có phát sinh giao dịch với các tổ chức hoạt động Logistics cùng với các phương pháp thống kê, đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để phân tích. Kết quả cho thấy: (i) Nhân tố Cơ sở vật chất (VC), Mức độ tin cậy (TC), Sự thân thiện (TT), Giải quyết vấn đề (VD), Chính sách khách hàng (CS) có tác động tích cực đến Niềm tin (NT) của khách hàng trong hoạt động Logistics; (ii) Nhân tố Niềm tin (NT) có tác động tích cực đến LTT (Lòng trung thành) của khách hàng trong hoạt động logistics.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-06
Chuyên mục
BÀI VIẾT