Chi tiêu công tác động đến tăng trưởng kinh tế của các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  • Trần Thị Kim Oanh
  • Phạm Thanh Truyền
  • Nguyễn Chí Cường

Tóm tắt

Nghiên cứu này đánh giá tác động của chi tiêu công (CTC) đến tăng trưởng kinh tế (TTKT) của các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN), gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An và Tiền Giang. Nhóm tác giả thực hiện hồi quy tuyến tính và phi tuyến bằng kỹ thuật ước lượng mô moment tổng quát hệ thống (SGMM) với không gian tám tỉnh, thành VKTTĐPN trong giai đoạn 2005–2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) các tỉnh, thành có quy mô CTC càng lớn thì tốc độ TTKT càng chậm; (ii) mức độ tác động của các thành phần trong cơ cấu CTC đến TTKT là khác nhau – trong khi chi tiêu thường xuyên có tác động tích cực đến TTKT, ngược lại chi đầu tư phát triển có tác động tiêu cực đến TTKT; và (iii) ngưỡng CTC trên GDP tối ưu của các tỉnh, thành VKTTĐPN là 11,16%. Ngoài ra, bài viết xác định ngưỡng của chi đầu tư phát triển trên GDP và ngưỡng của chi thường xuyên trên GDP của các tỉnh, thành VKTTĐPN lần lượt là 3,44% và 7,85%.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-02-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT