Các nhân tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Đoan Trang

Tóm tắt

Bên cạnh việc nghiên cứu tác động của đa dạng hóa (ĐDH) thu nhập đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng thì việc tìm hiểu nhân tố nào thúc đẩy sự ĐDH thu nhập trong ngành ngân hàng cũng là một vấn đề cần quan tâm. Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ĐDH thu nhập của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Sử dụng phương pháp SGMM (System Generalized Method of Moment) với dữ liệu thu thập từ 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008–2018, kết quả nghiên cứu cho thấy, những nhân tố có tác động cùng chiều đến ĐDH thu nhập của các ngân hàng bao gồm: hiệu quả hoạt động kinh doanh, quy mô hoạt động, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, rủi ro tín dụng và độ mở tài chính. Trong khi đó, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát có tác động ngược chiều đến ĐDH thu nhập của ngân hàng. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên hệ giữa ĐDH thu nhập ngân hàng với rủi ro phá sản, rủi ro thanh khoản và hiệu quả chi phí hoạt động.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-02-05
Chuyên mục
BÀI VIẾT