Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của cổ đông lớn là các công ty phi tài chính đến mối quan hệ giữa dòng tiền và đầu tư trong điều kiện hạn chế tài chính tại Việt Nam Tải xuống tải PDF