Quy mô công ty, đòn bẩy tài chính và thành quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

  • Phùng Đức Nam
  • Lê Thị Phương Vy

Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu này nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của quy mô lên mối quan hệ giữa đòn bẩy và thành quả hoạt động ở các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng một mẫu bao gồm 328 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn 2009–2017. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm được ước lượng bằng mô hình hồi quy đa biến cho dữ liệu bảng theo phương pháp GMM hệ thống (system GMM). Kết quả cho thấy rằng, quy mô có tác động lên mối quan hệ giữa đòn bẩy và thành quả doanh nghiệp. Cụ thể, ảnh hưởng tiêu cực của đòn bẩy tài chính (ĐBTC) lên thành quả công ty mạnh hơn ở các công ty có quy mô lớn nhưng giảm ở các doanh nghiệp có quy mô nhỏ.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-20
Chuyên mục
BÀI VIẾT