Tác động của chu kỳ vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  • Lê Hoàng Vinh
  • Nguyễn Thị Thu Hiền

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu tác động của chu kỳ vốn lưu động (CKVLĐ) đến lợi nhuận của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu nghiên cứu là 165 doanh nghiệp trong giai đoạn 2014–2017, dữ liệu được thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các doanh nghiệp. Kết quả phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, CKVLĐ cũng như ba thành phần cấu thành CKVLĐ có tác động ngược chiều đến lợi nhuận của các doanh nghiệp.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT