Quay trở lại chi tiết bài viết Vốn con người, hoạt động khoa học–công nghệ và đổi mới sáng tạo: bằng chứng quốc tế Tải xuống tải PDF