Vốn con người, hoạt động khoa học–công nghệ và đổi mới sáng tạo: bằng chứng quốc tế

  • Phan Thị Bích Nguyệt
  • Trần Thị Hải Lý
  • Nguyễn Hồng Quân

Tóm tắt

Bài nghiên cứu thực hiện phân tích thực nghiệm mối quan hệ giữa khoa học-công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (STI) và vốn con người (VCN) của 50 quốc gia trong giai đoạn 1998–2016. VCN được tiếp cận dựa trên trình độ học vấn và chỉ số VCN tổng hợp, trong khi STI dựa trên cách tiếp cận kết quả đầu ra. Nhóm tác giả tìm thấy, STI có mối quan hệ cùng chiều và nhất quán với VCN. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách trong việc đẩy mạnh hoạt động STI thông qua những chính sách phát triển VCN của quốc gia.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-08-01
Chuyên mục
BÀI VIẾT