Quay trở lại chi tiết bài viết Quantum-like modelling in game theory: Quo Vadis? A brief review Tải xuống tải PDF