Quay trở lại chi tiết bài viết How can econometrics help fight the COVID-19 pandemic? Tải xuống tải PDF